Stypendia

STYPENDIA  DLA  STUDENTÓW

Pomoc materialna ze środków uczelni

Student może się ubiegać o pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej uczelni w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz o zapomogę można przyznać zarówno studentowi studiów stacjonarnych, jak i studiów niestacjonarnych.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim może ubiegać się jedynie student studiów stacjonarnych.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni   http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-418

Informacje MNiSzW dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019  -  https://www.gov.pl/nauka/pomoc-materialna-dla-studentow-w-roku-akademick...

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta/doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019   -    wynosi:       

                             stypendium socjalne wyższe        od      0    -    686,40 zł  netto

                             stypendium socjalne niższe          od      686,41   -   980,00 zł  netto

                                                                             

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399 zł (jest to dochód roczny).

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim 2018/2019 można składać od 18.02.2019 r. do 5.03.2019 r.
w Wydziałwej Komisji Stypendialnej.
 
Wydział Elektryczny   -   pokój  C-53

Wydział Mechaniczny  - A-204 (Dziekanat)

Wydział PiT - pokój  C-7

Wydział Nawigacyjny Al. Jana Pawła II 3  pokój  P-3

Pomoc materialna ze środków budżetu państwa

Oprócz pomocy materialnej ze strony uczelni student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia artystyczne

Szczegółowe przepisy:

WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW  - https://www.gov.pl/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  na rok akademicki 2019/2020 podany zostanie w terminie późniejszym.

 

STYPENDIA  DLA  DOKTORANTÓW

Doktorant może otrzymywać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego;
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • zapomogi

Szczegółowe przepisy określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów  oraz  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.  Załącznikami do regulaminów są druki wymaganych wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, do pobrania.

Informacje MNiSzW dot. pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 https://www.gov.pl/nauka/pomoc-materialna-dla-doktorantow-w-roku-akademi...

WSPARCIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOKTORANTÓW  -   https://www.gov.pl/nauka/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow

Doktorant może także ubiegać się o:

 • stypendium doktoranckie
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Morskim w Gdyni    http://bip.umg.edu.pl/zarzadzenie-nr-1517

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom  -  Rozporządzenie obowiązuje w roku  akademickim 2018/2019.

 
 
 

Podmiot udostępniający: 

UMG Zespół do Spraw Kształcenia

Wytworzył informację:

Zespół ds. Kształcenia
02.07.2013
Wprowadzenie:
B.Żołnowska 02.07.2013
Ostatnia modyfikacja:
B.Żołnowska 19.06.2019