Dział Nauki i Współpracy

Do zdań Działu Nauki i Współpracy należy:

 • koordynacja formalno-techniczna programów badawczych realizowanych w UMG w ramach badań statutowych,
 • przygotowywanie uczelnianych planów finansowych na prace realizowane w ramach działalności statutowej i badań własnych,
 • koordynowanie projektów badań młodych naukowców,
 • monitorowanie efektywności i osiągnieć naukowych zespołów i jednostek organizacyjnych UMG,
 • obsługa wewnętrznych wniosków premiowych oraz wniosków o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich,
 • działania w ramach wewnętrznego punktu kontaktowego Akademii w kwestiach związanych z programami badawczymi i funduszami europejskimi,
 • monitorowanie i koordynacja udziału UMG w projektach badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN, programów MNiSW, środków NCBiR, programów regionalnych (RPO), krajowych, programu Horyzont 2020 oraz innych międzynarodowych programów badawczych, a także programów związanych z mobilnością pracowników i studentów (ERASMUS+),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych oraz realizacji prac badawczych na zlecenie tych podmiotów,
 • promocja działalności naukowej i badawczej UMG,
 • organizacja i obsługa wyjazdów kadry dydaktycznej na kongresy, konferencje, sympozja i seminaria naukowe,
 • obsługa wyjazdów zagranicznych oraz udziału pracowników w kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych,
 • obsługa umów bilateralnych w obszarze badań naukowych,
 • nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami naukowo-badawczymi, w tym z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz poszukiwania i efektywnego wykorzystania szans rozwoju UMG oraz udziału w projektach badawczych,
 • ewidencjonowanie krajowych i międzynarodowych umów o współpracy o charakterze naukowym, dydaktycznym i badawczym,
 • ewidencjonowanie projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i rozwojowych realizowanych w UMG.

Część zadań jest realizowana w ramach Biura Współpracy z Zagranicą.

Sekretariat Prorektora ds. Nauki:

Adres

Dział Nauki i Współpracy
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

tel. 58 55 86 427
email: pror1satumg.edu.pl

 

Pracownicy

mgr Izabela DUDEK-MUCZYŃSKA 
p.o. Kierownika

kierownikdnatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 463

 • organizacja pracy Działu
 • nadzór nad sprawami merytorycznymi realizowanymi w Dziale
 • system POL-on
 • system zarządzania jakością
 • kontrola zarządcza
 

Małgorzata LUBOWIECKA
Specjalista

pror1satumg.edu.pl
tel. 58 55 86 427 

 • sekretariat Prorektora ds. Nauki
 

Ewa DROŻĘCKA
Główny specjalista ds. badań naukowych

naukaatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 423 

 • projekty badawcze finansowane z NCN, MNiSzW
 • działalność statutowa i badania młodych naukowców
 • premie i nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 • Uczelniany System Ewidencji Dorobku Naukowego
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie NCN i działalności statutowej
 

Izabela DUDEK-MUCZYŃSKA
Główny specjalista ds. programów międzynarodowych

i.dudek-muczynskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 463

 • Koordynator Administracyjny w Programie Erasmus+
 • PO WER w zakresie mobilności studentów Erasmus+
 • programy wspierające mobilność krajową i międzynarodową pracowników i studentów
 • projekt „Study in Pomorskie”
 • Logo HR Excellence in Research
 • kontrola zarządcza
 • system zarządzania jakością
 

Anna BŁAŻEJEWSKA
Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

intercolatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 293

 • delegacje zagraniczne pracowników oraz studentów
 • rejestr i sprawozdawczość umów o współpracy  międzynarodowej
 

Aleksandra DATTA
Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

a.dattaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 493

 • mobilność międzynarodowa studentów i pracowników
 • redakcja Zeszytów Naukowych UMG

 

 

Małgorzata KAŹMIERCZAK

Główny specjalista ds. transferu technologii i współpracy z biznesem

m.kazmierczakatau.umg.edu.pl
eurofundatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 423

 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • organizacja usług doradczych, ekspertyz, badań i analiz wykonywanych przez pracowników UMG na zlecenie podmiotów otoczenia gospodarczego
 

Magdalena WINIARSKA
Specjalista ds. projektów unijnych

m.winiarskaatau.umg.edu.pl
tel. 58 55 86 352

 • umowy o  współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBR
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie funduszy europejskich ze źródeł NCBR
 • system zarządzania jakością
 

Dorota BARZOWSKA
Starszy specjalista ds. projektów europejskich

d.barzowskaatau.umg.edu.pl
eurofundatumg.edu.pl
tel. 58 55 86 352

 • projekty badawczo-rozwojowe oraz rozwojowe  finansowane ze środków europejskich, RPO, NCBR, programu Horyzont 2020 oraz innych źródeł, w tym międzynarodowych
 • wewnętrzny punkt kontaktowy w zakresie funduszy krajowych i europejskich, RPO, NCBR

Podmiot udostępniający: 

UM w Gdyni

Wytworzył informację:

A.Stobiecka
16.11.2017
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: