MODERN SHIP MANAGEMENT - 4 edycja studiów podyplomowych

Studia podyplomowe MODERN SHIP MANAGEMENT skierowane do absolwentów wyższych uczelni. Studia stwarzają możliwość podwyższenia posiadanej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Dzięki uczestnictwu w zajęciach (wykłady, warsztaty, case studies) można zdobyć nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie.

 

Zalety studiów podyplomowych

Grono wykładowców stanowią praktycy z branży zarządzania statkami z Polski i z zagranicy. Harmonogram toku studiów został tak opracowany, aby każdy aktywny zawodowo uczestnik mógł łatwo pogodzić naukę z pracą. Do dyspozycji słuchaczy oddana jest cała baza lokalowa i dydaktyczna Uniwersytet Morski w Gdyni. Formy zajęć interaktywnych sprzyjają wymianie doświadczeń i opinii.

 

Organizacja studiów podyplomowych

Studia w pełni odpowiadają wymogom Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” oraz Regulaminowi studiów podyplomowych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni przyjętego 28-09-2017 r. Studia trwają 2 semestry. Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych (30 punktów ECTS). Studia zaczynają się blokiem zajęć wprowadzającym w zagadnienia morskie tych uczestników, którzy nie są absolwentami UM w Gdyni. Studia kończą się publiczną prezentacją projektu zaliczającego i wydaniem dwujęzycznego świadectwa ukończenia studiów.

 

Organizacja studiów w roku 2018/2019

Zajęcia w wymiarze 5 godzin wykładów tygodniowo określonego stałego dnia tygodnia (środa?) w godzinach 14:00 – 19:00.
Dokładny harmonogram zajęć podany zostanie na pierwszych zajęciach 03 października 2018 r. oraz przewidziany jest specjalny blok zajęć wprowadzających. Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 14 słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe - rozpoczyna się 01 sierpnia 2018 r.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia oraz CV
2. Ksero dowodu osobistego
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów
4. Potwierdzenie uiszczenia 85 PLN opłaty wpisowej
5. Oświadczeni o wyborze wariantu płatności

Opłata rekrutacyjna 85 PLN, konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni : 60 1140 1153 0000 2235 4300 1008, koniecznie z zaznaczeniem: „Studia podyplomowe SHIPMAN”.

Opłata za semestr wynosi 2750 PLN dokonywana będzie na przyznane indywidualne konto bankowe uczestnika studiów podyplomowych.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 29-31 sierpnia lub w innym dniu ustalonym z kierownikiem (tel. 58 6203108).

 

Ramowy Program Studiów Podyplomowych

1. Podstawy wiedzy o eksploatacji statków.

2. Ship Management - Zarządzanie Statkami – stan obecny

 • Etapy rozwoju i zakresu usług ship managerskich
 • Rola ship managementu w shippingu
 • Struktura usług ship managementu
 • Narzędzia nowoczesnego ship managementu
 • Perspektywy i kierunki rozwoju ship managementu

3. System Zarządzania Jakością

 • ISM, kodeks ISM
 • ISO, TSQ, rozwiązania hybrydowe
 • Sprawozdawczość, audity
 • Ochrona środowiska
 • KPI

4. Zarządzanie Załogami i Personelem

 • Kompetencje i dokumenty załóg
 • Zmiany, organizacja wymiany załóg
 • Wypłata zarobków, ubezpieczenia, ochrona zdrowia
 • Problemy mieszanych załóg

5. Zarządzanie technicznymi aspektami eksploatacji statków

 • Praktyka zakupów, inwestycji i sprzedaży
 • Gospodarka częściami zapasowymi, paliwem, zaopatrzeniem
 • Inspekcje statkowe
 • Planowanie remontów, stoczni
 • Obniżanie kosztów statkowych

6. Komercyjne zarządzanie statkami

 • Wybrane zagadnienia z ekonomiki transportu
 • Finanse statkowe
 • Czarterowanie, struktura podróży statków
 • Obliczenia efektywności pracy statków …

7. Znajomość obowiązujących aktów i uregulowań

 • Wymogi administracji morskich
 • Inspekcje statkowe
 • Przepisy międzynarodowe, obowiązujące konwencje
 • Ubezpieczenia morskie i elementy prawa
 • PSC, ISPS, ISM, MLC, STCW, itp.
 • Inspekcja PSC na Statku „Horyzont II”

8. Wybrane zagadnienia zarządzania statkami:

 • Zarządzanie w sytuacjach awaryjnych
 • Kwestia komunikacji i właściwej wymiany informacji
 • TMSA, przeflagowanie
 • Sytuacje nadzwyczajne
 • Dokumenty statkowe
 • Przeglądy klasyfikacyjne, warsztaty na symulatorze DNV-GL

9. Zarządzanie firmą ship managerska

 • CPD – continues professional development
 • Procedury, rola superintendentów
 • Ryzyka w pracy ship managera
 • Wykłady gościnne managerów z Wielkiej Brytanii i Cypru
 • Warsztaty z managerami firm zarządzających z Polski
 • Cyber Security

Końcowe warsztaty obejmujące wybrane projekty prac zespołowych w zakresie:
A. Założenia firmy ship managerskiej
B. Stworzenie bussines planu i struktur biura
C. Stworzenie budżetu firmy i statków
D. Opracowanie strategii działania
E. Przygotowanie się do kwestii ubezpieczeń
F. Audyty, raport

 

Uwagi:
Program może być częściowo prowadzony w języku angielskim.
Program może ulegać modyfikacjom i udoskonaleniom.

 

Dane kontaktowe

Kierownik studiów podyplomowych:
dr inż. kpt. ż. w. Bogumił Łączyński – prof. nadzw. UM w Gdyni
tel. 58 620 31 08
email: acamarsatgd.pl

Przyjmowanie dokumentów i obsługa studiów :
Aleksandra Kalkowska
Dziekanat Wydz. Nawigacyjnego, Aleja Jana Pawła II 3, pokój 107
tel. 58 558 61 96
email: wndtatam.gdynia.pl

WIĘCEJ INFORMACJI - http://wn.umg.edu.pl/specjalnosc/modern_ship

 

Podmiot udostępniający: 

UMG Biuro Promocji

Wytworzył informację:

B. Łączyński
20.06.2018
Wprowadzenie:
K.Okońska 20.06.2018
Ostatnia modyfikacja:
K.Okońska 03.09.2018